Algemene voorwaarden verhuur Oudhollandse Spellen

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Oudhollandse Spellen van Speel-o-Theek Hillegom.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde Oudhollandse Spellen, welke is gesloten tussen enerzijds Speel-o-Theek Hillegom, statutair gevestigd te Hillegom, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Prijzen en betaling

Alle prijzen op de website van Speel-o-Theek Hillegom zijn in euro’s, inclusief BTW en per huurperiode van 1 dag.

Het overeengekomen huurbedrag dient u direct over te maken naar bankrekening NL07 RABO 0328136476 tnv Stichting Speelotheek Hillegom. Pas na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.

Prijzen worden berekend voor per stuk gehuurde Oudhollandse Spellen en gelden voor eenmalig gebruik.

Verhuurvoorwaarden

Alle Oudhollandse Spellen blijven eigendom van Speel-o-Theek Hillegom en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend worden.

Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de gehuurde spellen.

Huurder controleert samen met Speel-o-Theek Hillegom voorafgaand aan de ingebruikname de spellen op gebreken en/of beschadigingen.

Speel-o-Theek Hillegom is niet verantwoordelijk voor schade aan of letsel door de gehuurde Oudhollandse Spellen tussen het moment van afhalen en het moment van terugbrengen.

Huurder dient alle gehuurde Oudhollandse Spellen schoon, compleet en onbeschadigd te retourneren. Indien Speel-o-Theek Hillegom kosten moet maken voor het schoonmaken of laten repareren van de spellen, dan zullen deze kosten worden doorberekend naar de huurder.

 

-1-

Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.

Indien huurder de gehuurde Oudhollandse Spellen niet binnen de afgesproken huurperiode retourneert is Speel-o-Theek Hillegom gerechtigd om de gehuurde spellen op te halen. De kosten voor transport en kilometers die door

Speel-o-Theek Hillegom gemaakt moeten worden, worden bij huurder in rekening gebracht.

Borgsom

Bij het ophalen van de Oudhollandse Spellen bij Speel-o-Theek Hillegom dient huurder een borgsom van € 50,– contant te betalen. De borgsom wordt terugbetaald indien de spellen schoon, compleet en onbeschadigd geretourneerd worden. Indien Speel-o-Theek kosten moet maken met betrekking tot bovenstaande gevallen dan behoudt Speel-o-Theek zich het recht de verschuldigde bedragen van de borgsom in te houden en/of rechtstreeks door te berekenen aan de huurder.

De huurder dient de Oudhollandse Spellen zelf op te halen bij Speel-o-Theek Hillegom. Hij draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde spellen. Huurder is verplicht het gehuurde op een juiste manier te vervoeren. Indien Speel-o-Theek Hillegom achteraf kosten moet maken van welke aard dan ook, dan worden deze kosten rechtstreeks doorberekend aan de huurder.

Schade/diefstal/verlies

Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient gelijk aan Speel-o-Theek Hillegom gemeld te worden. De huurder is verplicht de kosten van reparatie aan Speel-o-Theek Hillegom te betalen.

Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ondanks of hij schuld heeft aan het verlies, diefstal of schade maken van de gehuurde Oudhollandse Spellen. Ook door toedoen van een derde blijft de huurder aansprakelijk.

Legitimatie

De huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Afhalen

De Oudhollandse Spellen kunnen maximaal 1 dag voor de gebruiksdatum afgehaald worden en 1 dag na gebruiksdatum weer teruggebracht worden. Voor het ophalen en terugbrengen wordt een afspraak met u gemaakt.

Indien de Oudhollandse Spellen niet op tijd zijn teruggebracht wordt vanaf die datum de geldende huurprijs per dag in rekening gebracht.

-2-

Aansprakelijkheid

Na ontvangst van de Oudhollandse Spellen is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.

Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.

De verhuurder zal bij het retour brengen van de gehuurde Oudhollandse Spellen een controle verrichten. Deze controle is bindend voor beide partijen.

Speel-o-Theek Hillegom

Hofstraat 14

2181 AX Hillegom

Tel.nr. 06-38847982

Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0328136476

Email: info@speelotheek-hillegom.nl

Openingstijden:

Dinsdagochtend 09.00-11.00 uur
Dinsdagavond 19.30-20.30 uur
Woensdagmiddag 13.30-15.00 uur
Donderdagochtend 09.00-11.00 uur
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur
Zaterdagochtend 09.30-11.30 uur